Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
 
1. Đầu tư
 
Đầu tư
Doanh nghiệp
Kinh doanh có điều kiện
Khoáng sản
Xây dựng
Quy hoạch
Đất đai
Môi trường
Lâm nghiệp
Giao thông
Du lịch
Nông nghiệp
Giáo dục
Thuế
Lao Động Tiền Lương
Đối ngoại
Đô thị
 
 

Luật:

Luật đầu tư số 67/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014Nghị quyết:

 

Nghị định:


 - Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

- Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ Quy định về đầu tư ra nước ngoài.

 

- Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.


- Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường


- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.


- Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.


- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.- Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2011về Sửa đổi một số điều của NĐ 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hơp đồng BOT, BTO, BT


- Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

(Đính kèm phụ lục)


- Nghị Định Số 80/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010, quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài  trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.


- Nghị Định Số 61/2010/NĐ-CP, ngày 4/6/2010 chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.


- Nghị Định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 về giám sát và đánh giá đầu tư.


- Nghị Định Số 108/2009/NĐ-CP  ngày 27/11/2009 Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.


- Nghị Định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 nghị định Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.


- Nghị định Số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư chính phủ.


- Nghị Định Số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.
Quyết định:

 


 - Quyết định 69/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh về việc Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 


- Quyết định 16/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 về việc Ban hành quy định tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư điện sử dụng năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  


 - Quyết định 1574/QĐ-BKHĐT ngày 28/10/2016 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

 

- Quyết định 68/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định công tác giám sát dự án đầu tư và xử lý sau giám sát đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 - Quyết định 2140/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định 17/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh về việc quy định ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 

- Quyết định số 1811/QĐ-BKHĐT ngày 30/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 Đính kèm phụ lục II

 

- Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 

Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 về Quy định tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 

- Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao.

  

 - Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của UBND tỉnh về công bố Bộ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.


- Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư


- Quyết định số 2352/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND tỉnh về Phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2013 - 2015


Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công tư.


- Quyết định 22/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của UBND tỉnh Về việc quy định tiêu chí lựa chọn và các yêu cầu đối với nhà đầu tư thực hiện dự án thăm dò, khai thác và chế biến quặng titan.


- Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án điện sử dụng năng lượng gió trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận - Quyết định số 1031/2010/QĐ-UBND ngày 02/07/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định 272/2009/QĐ-UBND ngày 17/9/2009 của UBND tỉnh về việc Quy định chính sách ưu đãi đầu tư chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.


Quyết định số 129/2009/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường".


Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg Về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn.


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

 

Thông tư:

 - Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn và ban hành mẫu Văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

 - Thông tư số 86/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo lĩnh vực giao thông vận tải.

 

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Đính kèm:

+ Phụ lục I, phụ lục II về Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư;

+ Phụ lục III, phụ lục IV về Biểu mẫu báo cáo.

 

- Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015 Ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

- Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2015 Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động Xúc tiến đầu tư


- Thông tư số 06/2011/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 04 năm 2011 về hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp "Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ. 


 

- Thông Tư số 03/2011/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT.


 
 

-Thông Tư số 13/2010/TT-BKH Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.


 

- Thông tư 22/2010/TT-BKH ngày 02 tháng 12 năm 2010, Quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư.


 

- Thông tư 23/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 12 năm 2010, Quy định điều kiện năng lực của tổ chức cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư


- TTLT 204/2010/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 15 tháng 12 năm 2010 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của TTLT số 58/2008/ TTLT-BTC-BTN&MT ngày 4/7/2008 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của QĐ 130/2007/ QĐ-TTG ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án theo cơ chế phát triển sạch


- Thông Tư số 10/2009/TT-BKHCN hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư.


-Thông Tư số 03/2009/TT-BKH hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất.

  

 


 

 


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website