Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
 
1. Tình hình thực hiện những dự án ODA
 
Văn bản pháp quy về ODA
DM dự án ODA vận động tài trợ
Tình hình thực hiện những dự án ODA
DM dự án ODA đang thực hiện trên địa bàn tỉnh
 


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ODA NĂM 2016

      

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 17 dự án ODA đang thực hiện với tổng vốn 3.474,6 tỷ đồng (vốn ODA 2.339,11 tỷ đồng, vốn đối ứng 1.135,49 tỷ đồng), trong đó:

+ 02 dự án đã kết thúc nhưng vẫn bố trí vốn để giải ngân;

+ 11 dự án chuyển tiếp thực hiện;

+ 04 dự án mới đã ký Hiệp định ,cụ thể: (1) Dự án Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý và tái sử dụng nước thải thành phố Phan Rang – Tháp Chàm do Hà Lan tài trợ với tổng vốn đầu tư là 467,52 tỷ đồng, trong đó vốn ODA không hoàn lại là 141,93 tỷ đồng; (2) Dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB với tổng vốn đầu tư tại tỉnh là 230,8 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 210,56 tỷ đồng; (3) Dự án xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương do WB tài trợ có tổng vốn đầu tư tại tỉnh là 23 tỷ đồng; (4) Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập vay vốn WB với tổng vốn đầu tư tại tỉnh là 78 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 73,8 tỷ đồng

 - Kế hoạch vốn năm 2016 là: 424,3 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn ODA trong cân đối  79,7 tỷ đồng.

+ Vốn ODA ngoài cân đối 252,6 tỷ đồng (gồm các dự án: (1) Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA);(2) dự án Thiết bị bệnh viện tỉnh (JICA); (3) dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền trung giai đoạn 2; (4) dự án Hệ thống thu gom, xử lý và tái sử dụng nước thải TP. Phan Rang – Tháp Chàm).

+ Vốn đối ứng 92 tỷ đồng.

- Giải ngân năm 2016: 397/424,3 tỷ đồng đạt 93,56%, trong đó:

+ Vốn ODA trong cân đối là 59,16/79,7 tỷ đồng, đạt 74,2%;

+ Vốn ODA ngoài cân đối là 250,2/252,6 tỷ đồng đạt 99% (gồm các dự án: (1) Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA); (2) dự án Thiết bị bệnh viện tỉnh (JICA); (3) dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền trung giai đoạn 2; (4) dự án Hệ thống thu gom, xử lý và tái sử dụng nước thải TP. Phan Rang – Tháp Chàm).

+ Vốn đối ứng là 87,63/92 tỷ đồng, đạt 95,2% kế hoạch năm.


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website