Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
 
1. Công ty TNHH hai thành viên (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
 
Doanh nghiệp tư nhân (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Công ty TNHH một thành viên (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Công ty TNHH hai thành viên (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Công ty Cổ phần (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Công ty Hợp danh (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Cấp đổi, cấp lại, cập nhật và các thay đổi khác (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Công ty TNHH hai thành viên (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
 

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

(Theo QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của Ủy ban nhân tỉnh Ninh Thuận)

 

1. Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên: 

1.1.  Đăng ký thành lập mới (bo sung) 

1.2.  Đăng ký thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và sáp nhập công ty:

-Hướng dẫn thủ tục đăng ký chia công ty (bo sung) 

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký tách công ty (bo sung) 

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký hợp nhất công ty (bo sung) 

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký sáp nhập công ty (bo sung) 

2. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

 - Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ

- Hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp 02 thành viên

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký tiếp nhận thành viên mới 

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký thành viên do thừa kế phần vốn góp 

- Hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký thành viên không thực hiện cam kết góp vốn

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp

3. Thủ tục đăng ký, thay đổi nội dung, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

- Hướng dẫn đăng ký chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh  

- Hướng dẫn đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

4. Thủ tục chuyển loại hình doanh nghiệp:

- Hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký chuyển đổi Công ty TNHH 02 thành viên thành Công ty TNHH 01 thành viên

- Hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký chuyển đổi Công ty TNHH 02 thành viên thành Công ty cổ phần (bo sung) 

5. Thủ tục cấp đăng ký tạm ngừng kinh doanh:

- Hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký tạm ngừng kinh doanh/quay trở lại hoạt động trước thời hạn của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (bo sung) 

6. Thủ tục Giải thể doanh nghiệp


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website