Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
 
1. Công ty TNHH một thành viên (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
 
Doanh nghiệp tư nhân (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Công ty TNHH một thành viên (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Công ty TNHH hai thành viên (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Công ty Cổ phần (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Công ty Hợp danh (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Cấp đổi, cấp lại, cập nhật và các thay đổi khác (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Công ty TNHH một thành viên (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)

 

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

(Theo QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của Ủy ban nhân tỉnh Ninh Thuận)

 

 1. Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên: 

1.1.  Đăng ký thành lập mới:

- Hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký thành lập công ty TNHH 01TV do cá nhân làm chủ sở hữu

- Hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký thành lập công ty TNHH 01TV do tổ chức làm chủ sở hữu 

1.2. Đăng ký thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và sáp nhập công ty:

- Hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký chia công ty TNHH 01TV

- Hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký tách công ty TNHH 01TV

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký hợp nhất công ty TNHH 01TV

- Hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký sáp nhập công ty TNHH 01TV

 2. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

- Hướng dẫn thủ tục thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh 

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty 

- Hướng dẫn thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức 

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 01TV do thừa kế (một người thừa kế)

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 01TV do thừa kế (có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức thừa kế)

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 01TV do tặng cho toàn bộ phần vốn góp  

 3. Thủ tục đăng ký, thay đổi nội dung, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

- Hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

- Hướng dẫn thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

4. Thủ tục chuyển loại hình doanh nghiệp:

- Hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký chuyển đổi Công ty TNHH 01TV thành Công ty TNHH 02TV (bo sung) 

- Hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký chuyển đổi Công ty TNHH 01TV thành Công ty cổ phần (bo sung) 

5. Thủ tục cấp đăng ký tạm ngừng kinh doanh:

- Hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký tạm ngừng kinh doanh/quay trở lại hoạt động trước thời hạn của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (bo sung) 

 6. Thủ tục Giải thể doanh nghiệp


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website